Regulamin aplikacji mobilnej

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Dostawcę Usługi oraz dostępu do Aplikacji Mobilnej Vizum dla Odbiorców Komunikatów.
 2. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Odbiorca Komunikatów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Korzystanie z aplikacji mobilnej dla Odbiorców Komunikatów Kontekstowych jest nieodpłatne.

II. DEFINICJE

 1. Dostawca – dostawca Aplikacji Mobilnej Vizum. Dostawcą jest Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS : 0000622071, posiadająca NIP: 5851474700 oraz numer REGON: 364650300.
 2. Nadawca Komunikatów – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz której Dostawca świadczy Usługę Vizum Info.
 3. Odbiorca Komunikatów – użytkownik końcowy usługi Vizum Info, do którego Nadawca Komunikatów kieruje Komunikaty Kontekstowe za pomocą Oprogramowania Vizum Info oraz Aplikacji Mobilnej.
 4. Komunikat Kontekstowy – informacja przekazywana przez Nadawcę Komunikatów do Odbiorców Komunikatów posiadający określony zasięg terytorialny i czasowy.
 5. Usługa – przekazywanie przez Dostawcę drogą elektroniczną, Komunikatów Kontekstowych pochodzących od Nadawców Komunikatów, a przeznaczonych dla Odbiorców Komunikatów, czyli osób korzystających z przedmiotowej Aplikacji Mobilnej.
 6. Urządzenie Przenośne – smartfon lub tablet.
 7. Aplikacja Mobilna (oprogramowanie na urządzenie przenośne) do pobrania w Sklepie Play (Google Play) lub Apple App Store dla Odbiorców Komunikatów pod nazwą VIZUM.

III. ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej wymaga Urządzenia Przenośnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android wersja 5.0 (Lollipop) lub wyższym, z włączoną lokalizacją i włączonymi modułami komunikacyjnymi Wi-Fi oraz Bluetooth.
 2. Aplikacja Mobilna do sprawnego działania wymaga połączenia z Internetem i korzystania z transferu danych. Koszty połączenia Urządzenia Przenośnego z siecią Internet obciążają Odbiorcę Informacji, stosownie do treści umowy łączącej Go z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji Mobilnej jest możliwe po podaniu adresu e-mail.
 4. Zasada działania polega na udostępnieniu Nadawcom Komunikatów oprogramowania Dostawcy, którzy do Odbiorców Komunikatów przesyłają Komunikaty Kontekstowe za pomocą Aplikacji Mobilnej.
 5. Odbiorca Komunikatów dysponuje możliwością wyboru Nadawców Komunikatów (subskrypcja), którzy przekazywać mu mogą Komunikaty Kontekstowe.
 6. Nadawcy Komunikatów zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc. Dostawca uprawniony jest do usuwania Komunikatów Kontekstowych o powyższej treści. Odbiorca Komunikatów może zgłosić fakt dostarczania Komunikatów Kontekstowych o powyższej treści na adres: help@vizuminfo.com
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Komunikatów Kontekstowych w razie zaistnienia zakłóceń w działaniu Aplikacji Mobilnej wywołanych siłą wyższą, awariami sprzętu Odbiorcy Komunikatów lub Nadawcy Komunikatów, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Nadawcy Komunikatów lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniu przenośnym przez Odbiorcę Komunikatów.
 8. Dostawca dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji Mobilnej było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania, nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Aplikacji Mobilnej, jej przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja Mobilna jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Dostawcy. Z chwilą zapisania Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Przenośnym Odbiorcy Komunikatów, Dostawca udziela Odbiorcy Komunikatów niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej, obejmującej jej zwielokrotnianie w związku z jej pobraniem na Urządzenie Przenośne oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzaniu Przenośnym. Odbiorca Komunikatów może zainstalować Aplikację Mobilną na dowolnej liczbie Urządzeń Przenośnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Przenośnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji Mobilnej.
 2. Odbiorca Komunikatów nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Mobilnej dla celów zarobkowych. Odbiorca Komunikatów nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z przedmiotowego Regulaminu korzystania z Aplikacji Mobilnej. W szczególności Odbiorca Komunikatów nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji Mobilnej, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na nią.
 3. Odbiorca Komunikatów nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji Mobilnej, ani również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych.

V. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w ramach dostępu do Aplikacji Mobilnej, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji Mobilnej. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Aplikacji Mobilnej.

VI. OKRES OBOWIĄZYWANIA I REZYGNACJA Z USŁUG

 1. Odbiorca Komunikatów może zrezygnować z Usługi w całości lub w części w każdym czasie.
 2. Odbiorca Komunikatów poprzez subskrypcję nowych Nadawców Komunikatów lub rezygnację z niektórych z nich dokonuje rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu świadczonej przez Dostawcę Usługi. Rezygnacja z całości usług następuje poprzez odinstalowanie przez Odbiorcę Komunikatów Aplikacji Mobilnej.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Usług, Odbiorca Komunikatowi może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: help@vizuminfo.com
 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi winna zawierać minimum:
  a) dane kontaktowe Odbiorcy Komunikatów (imię, nazwisko, numer telefonu),
  b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi zawierający listę wykonanych czynności, które doprowadziły do zaistnienia nieprawidłowości,
  c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości,
  d) zrzuty z ekranu urządzenia przenośnego obrazujące niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie Usługi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Dostawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego terminu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Dostawca poinformuje Odbiorcę Komunikatów wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

VIII. KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Dostawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji Mobilnej w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji Mobilnej nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Odbiorców Komunikatów oraz jakichkolwiek innych osób.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Dostawca poinformuje każdego Odbiorcę Komunikatów za pomocą Aplikacji Mobilnej lub wiadomością e-mail oraz publikując zmieniony Regulamin w serwisie internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Odbiorcę Komunikatów, o ile nie dokona On odinstalowania aplikacji w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory Dostawca i Odbiorca zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy przysługuje Odbiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2017 roku.
 6. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 24.10.2017 roku.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial