Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Vizum Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 (dalej „Vizum Lab” albo „Spółka”) operator platformy komunikacji kontekstowej „Vizum”, której elementem jest aplikacja mobilna „Vizum”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@vizumlab.com,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Vizum Lab sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Google LLC podczas pierwszego użycia aplikacji Vizum pobranej ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jedyną daną jaką dysponujemy to adres e-mail Twojego konta Google.

Dane lokalizacyjne

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Twoich urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu prawidłowego działania naszych usług oraz do:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanych wiadomości do miejsc, w których korzystasz z naszych usług,
 • świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia.

Dane o lokalizacji możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszych systemów oraz zarządzania ruchem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vizum Lab?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi platformy komunikacji kontekstowej Vizum:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z usługi platformy komunikacji kontekstowej Vizum,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Vizum Lab, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. otrzymywanie informacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Vizum Lab oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz Spółki, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy komunikacji kontekstowej Vizum, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usługi;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych z aplikacji mobilnej Vizum;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu naszych klientów czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz powyższych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. pośrednikom, organom certyfikującym, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji usług, a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Vizum Lab zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Vizum Lab polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial